اطلاعات تماس

خیابان فردوسی - ابتدای سیدعلی خان - ساختمان فرزین - طبقه 5 - واحد 508

همراه :09131274093 نادریان - 09133885770 مهدوی

ایمیل : design.bartar3000@gmail.com

با ما تماس بگیرید
راهنمای جدول:
نمایشگاه گذشته
نمایشگاه نزدیک به برگزاری
نمایشگاه در حال برگزاری
نمایشگاه آینده

تقویم نمایشگاه بین المللی مشهد در سال ۱۴۰۰

ردیفعنوان نمایشگاهتاریخ شروعتاریخ پایانمحل برگزاریوب سایت
1نوروزگاه ایران در مشهد (ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳتی، جاذبه های گردشگری ، سوغات و هدایا)1397/01/041397/01/11مشهدwww.expo.ir
2ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ازدواج (ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮي)1397/02/031397/02/07مشهدwww.expo.ir
3 ﻫﻔﺪﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﻞ و گیاه و ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﻣﺸﻬﺪ 1397/02/181397/02/22مشهدwww.expo.ir
4نماﯾﺸﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ وﯾﮋه ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك رﻣﻀﺎن1397/02/251397/02/31مشهدwww.expo.ir
5 دوازدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮآن و ﻋﺘﺮت ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس1397/03/041397/03/11مشهدwww.expo.ir
6 ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (ﻣﻌﻤﺎري و ﻋﻤﺮان ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ وﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ)1397/03/291397/04/02مشهدwww.expo.ir
7 دوﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ و ﮐﺎﻻي اﯾﺮاﻧﯽ (ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺮان)1397/04/071397/04/11مشهدwww.expo.ir
8 دوﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺎدر، ﺳﯿﺴﻤﻮﻧﯽ و ﮐﻮدك1397/04/071397/04/11مشهدwww.expo.ir
9 ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دام، ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن1397/04/191397/04/22مشهدwww.expo.ir
10 ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ  ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮق، اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺗﺠﻬﯿﺰات وﺻﻨﺎﯾﻊ وابسته1397/04/191397/04/22مشهدwww.expo.ir
11 ﺷﺸﻤﯿﻦ  ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺒﻠﻤﺎن، ﻟﻮﺳﺘﺮ ، روﺷﻨﺎﯾﯽ، دﮐﻮراﺳﯿﻮن و ﻣﻌﻤﺎري داﺧﻠﯽ(ﻧﯿﻤﺴﺎل اول)1397/04/271397/04/30مشهدwww.expo.ir
12  نماﯾﺸﮕﺎه ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﺻﻨﺎﯾﻊ وابسته1397/05/041397/05/08مشهدwww.expo.ir
13 ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎﺧﺖ، ﻃﺮاﺣﯽ، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﺘﻞ، رﺳﺘﻮران و ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ1397/05/041397/05/08مشهدwww.expo.ir
14ﻫﺠﺪﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮدرو، ﻗﻄﻌﺎت و ﺻﻨﺎﯾﻊ وابسته1397/05/151397/05/19مشهدwww.expo.ir
15دوازدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻌﺪن , زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ وابسته1397/05/251397/05/28مشهدwww.expo.ir
16ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ و ﻧﻤﺎ1397/05/251397/05/28مشهدwww.expo.ir
17 ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ  ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت رﯾﻠﯽ جاده ای1397/05/251397/05/28مشهدwww.expo.ir
18 دوازدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻠﺰات,ﻓﻮﻻد، ﻣﺘﺎﻟﻮرژي, ﻗﺎﻟﺒﺴﺎزي -آﻫﻨﮕﺮي، رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﻮز1397/05/251397/05/28مشهدwww.expo.ir
19 ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺸﻬﺪ1397/05/251397/05/28مشهدwww.expo.ir
20 ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽ1397/05/251397/05/28مشهدwww.expo.ir
21 دﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف1397/05/251397/05/28مشهدwww.expo.ir
22نوزدهمین ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ 1397/06/031397/06/06مشهدwww.expo.ir
23 ﺸﺘﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯿﻬﺎ، ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت وابسته1397/06/031397/06/06مشهدwww.expo.ir
24 ﺸﺘﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﯿﺮ و ﻟﺒﻨﯿﺎت1397/06/031397/06/06مشهدwww.expo.ir
25 دوازدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي1397/06/031397/06/06مشهدwww.expo.ir
26اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ورزﺷﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ وابسته1397/06/031397/06/06مشهدwww.expo.ir
27 ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ1397/06/111397/06/15مشهدwww.expo.ir
28هشتمین ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ 1397/06/111397/06/15مشهدwww.expo.ir
29 ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻦ آورﯾﻬﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ، اﻣﻨﯿﺘﯽ، اﻣﺪاد و نجات، اﯾﻤﻨﯽ و آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ1397/06/111397/06/15مشهدwww.expo.ir
30دوازدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎﻻ (ﻓﺮوش ﭘﺎﯾﯿﺰ) 1397/06/201397/06/26مشهدwww.expo.ir
31ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﺷﯽ و ﺳﺮاﻣﯿﮏ، ﭼﯿﻨﯽ و ﺷﯿﺮ آﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن1397/07/031397/07/06مشهدwww.expo.ir
32ﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ درب و ﭘﻨﺠﺮه، ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺻﻨﺎﯾﻊ وابسته1397/07/031397/07/06مشهدwww.expo.ir
33اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮر، ﭘﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ و ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎ1397/07/031397/07/06مشهدwww.expo.ir
34نهمین ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﻬﺮي1397/07/111397/07/14مشهدwww.expo.ir
35نهمین ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﻬﺮي1397/07/111397/07/14مشهدwww.expo.ir
36اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آراﯾﺸﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، زﯾﺒﺎﯾﯽ، ﭘﻮﺳﺖ و مو1397/07/111397/07/14مشهدwww.expo.ir
37اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﻮﺷﺎك ، ﻧﺴﺎﺟﯽ ، ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ وابسته1397/07/111397/07/14مشهدwww.expo.ir
38ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ 1397/07/191397/07/22مشهدwww.expo.ir
39 ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﯿﻒ وﮐﻔﺶ ، ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻮﺳﺖ و ﭼﺮم1397/07/191397/07/22مشهدwww.expo.ir
40 اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺮورش اﺳﺒﻬﺎي اﺻﯿﻞ، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮋادﻫﺎي ﻣﻤﺘﺎز ﺗﺠﻬﯿﺰات داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ، ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت، وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺣﯿﻮاﻧﺎت، ﺷﮑﺎر و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدي و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎي آﻓﺮودي1397/07/191397/07/22مشهدwww.expo.ir
41 نوزدهمین ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺎﺷﺮان ﮐﺘﺎب ﺟﻬﺎن اﺳﻼم1397/07/281397/08/04مشهدwww.expo.ir
42 دوﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺪرن و اﯾﺪه آل1397/08/221397/08/25مشهدwww.expo.ir
43 اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎي ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان1397/08/221397/08/25مشهدwww.expo.ir
44ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ ، اﻧﺒﻮه ﺳﺎزان و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري1397/09/051397/09/09مشهدwww.expo.ir
45ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺎزي و ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن1397/09/051397/09/09مشهدwww.expo.ir
46 ﺑﯿﺴﺖ و دوﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺮﺟﻬﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮﺗﻔﻊ1397/09/051397/09/09مشهدwww.expo.ir
47 ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭼﺎپ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي1397/09/061397/09/09مشهدwww.expo.ir
48ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﯾﺮاق آﻻت، ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ1397/09/141397/09/17مشهدwww.expo.ir
49ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻠﺰات ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ، ﻃﻼ، ﺟﻮاﻫﺮ، ﻧﻘﺮه، ﺳﺎﻋﺖ، ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻗﯿﻤﺘﯽ،ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات واﺑﺴﺘﻪ1397/09/141397/09/17مشهدwww.expo.ir
50نمایشگاه دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ، ﻓﻨﺎوري و ﻓﻦ ﺑﺎزار1397/09/221397/09/25مشهدwww.expo.ir
51ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ، ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺒﺎر و ﮔﻤﺮك1397/09/221397/09/25مشهدwww.expo.ir
52ﺟﺸﻨﻮاره ﺷﺐ ﯾﻠﺪا1397/09/271397/09/30مشهدwww.expo.ir
53نوزدهمین ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺒﻠﻤﺎن، ﻟﻮﺳﺘﺮ، روﺷﻨﺎﯾﯽ، دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﻣﻌﻤﺎري داﺧﻠﯽ 1397/10/041397/10/07مشهدwww.expo.ir
54اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻗﻬوه ﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎي ﮔﺮم، ﺷﮑﻼت و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ1397/10/121397/10/15مشهدwww.expo.ir
55ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ آب ،ﻓﺎﺿﻼب وﺗﺠﻬﯿﺰات واﺑﺴﺘﻪ، ﻟﻮله و اﺗﺼﺎﻻت ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻦ و آﺑﯿﺎري 1397/10/121397/10/15مشهدwww.expo.ir
56دوازدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻻﺳﺘﯿﮏ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ 1397/10/121397/10/15مشهدwww.expo.ir
57نهمین ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻫﺎ,ﻣﻮاد ﭘﺎك ﮐﻨﻨﺪه,ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت 1397/10/121397/10/15مشهدwww.expo.ir
58 ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ رﻧﮓ و رزﯾﻦ,ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ,ﭼﺴﺐ، ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ وﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻫﺎ1397/10/121397/10/15مشهدwww.expo.ir
59ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ 1397/10/241397/10/28مشهدwww.expo.ir
60ﺸﺘﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﺮش ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ، ﻣﻮﮐﺖ و ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎ1397/10/241397/10/28مشهدwww.expo.ir
6161 ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮي، دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﺟﺸﻨﻮاره ﻧﻮر و صدا 1397/10/241397/10/28مشهدwww.expo.ir
62دﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ 1397/10/241397/10/28مشهدwww.expo.ir
63ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺸﺎورزي (ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت، ﻧﻬﺎده ﻫﺎ و مکانیزاسیون) 1397/11/031397/11/06مشهدwww.expo.ir
64دوﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﯿﮏ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه (ارﮔﺎﻧﻮ ﻓﻮد) همزمان ﺑﺎ ﺟﺸﻨﻮاره ﻏﺬاي ﻣﺸﻬﺪ1397/11/111397/11/14مشهدwww.expo.ir
65ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻮرس، ﺑﺎﻧﮏ، ﺑﯿﻤﻪ و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري 1397/11/111397/11/14مشهدwww.expo.ir
66اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎ 1397/11/111397/11/14مشهدwww.expo.ir
67دوازدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻟﯿﺰﯾﻨﮓ و ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﯽ ﮐﺎﻻ 1397/11/241397/11/28مشهدwww.expo.ir
68دوﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت، ﻣﻮاد ﺧﺎم و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت (آﺟﯿﻞ،ﺧﺸﮑﺒﺎر و میوه های خشک)1397/12/071397/12/11مشهدwww.expo.ir
69اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آرد، ﻧﺎن، ﻏﻼت و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘ 1397/12/071397/12/11مشهدwww.expo.ir
70ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ 1397/12/071397/12/11مشهدwww.expo.ir
71ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎﻻ (ﻓﺮوش ﺑﻬﺎره)1397/12/171397/12/24مشهدwww.expo.ir